Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Visum - Finlands ambassad, Nicosia : Tjänster : Inresetillstånd

FINLANDS AMBASSAD, Nicosia

Embassy of Finland
P.O.BOX 21438, 1508 Nicosia, Cyprus
Tel. +357-22-458 020, E-post: sanomat.nic@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Inresetillståndsärenden för utlänningar - visum, uppehållstillstånd och uppehållstillstånd för arbetstagare

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SCHENGEN VISUMANSÖKAN (BÅDE FINLAND OCH SVERIGE)

Visum krävs inte om du är en familjemedlem till en medborgare i Schweiz eller i ett EES-land (medborgare i Norge, Island, Liechtenstein och EU-medborgare), innehavare av uppehållstillstånd (yellow slip) på Cypern och reser tillsammans med familjemedlemmen eller möter upp med honom/henne i samband med resan. Däremot kan vissa länder kräva att även innehavare av uppehållstillstånd (yellow slip) måste ha ett visum. Därför rekommenderar vi, om du reser till Finland eller Sverige genom ett annat land, att du kontaktar landet i fråga gällande visumkrav.

Observera: om inresa till Cypern har skett på giltigt Schengenvisum och alla inresor därmed använts, kan man inte resa tillbaka till Schengenområdet. Läs mera här.

Medborgare som har ett biometriskt pass utfärdat av Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Montenegro, Moldavien, Ukraina eller Serbien behöver inte visum.

Följande dokument krävs för att komplettera en visumansökan. Notera att sökande måste bifoga både de ursprungliga dokumenten samt kopior av dokumenten med sin ansökan. Ambassaden gör inte kopior.

1.Kompletterad ansökningsblankett

Du kan få blanketten på ambassaden eller ladda ner den från utrikesministeriets hemsida

https://um.fi/documents/35732/48132/viisumihakemus___ans%C3%B6kan_om_visering__suomi__p%C3%A5_svenska__

2.Ett passfoto (Inte äldre än sex månader)

3. Ett giltigt pass eller annat giltigt resedokument. Passet ska vara i kraft minst tre (3) månader efter din planerade resa och det ska vara beviljat under de senaste tio (10) åren. Resedokumentet bör innehålla åtminstone två tomma sidor.

(Anhöriga till en EES-medborgare skall också uppvisa familjemedlemmens pass och vigselbevis)

4.Cypriotiskt uppehållstillstånd giltigt minst tre (3) månader efter visumets slutdatum. (Anhöriga till en EES-medborgare ska också uppvisa familjemedlemmens uppehållstillstånd.)

5.A. Bekräftad hotellbokning ellerett bevis på annat boende

5.B. Inbjudan och kopia av den inbjudande personens ID-handling eller pass

Den inbjudande personen måste skicka dig en oformell, undertecknad och daterad inbjudan, inklusive den inbjudande personens kontaktinformation, ditt förhållande till den inbjudande personen, inbjudans syfte samt detaljer angående din planerade resa. (t.ex. längden och vistelseorten, om den inbjudande personen ska ackommodera dig under hela perioden du ska stanna, vem som ansvarar för kostnader under din vistelse, avresedag från Finland/Sverige osv.) Dessutom krävs det en kopia av den inbjudande personens ID-handling eller pass samt uppehållstillstånd om han/hon inte är finsk/svensk medborgare.

6. Flygbokning med resplan – Uppvisas vid ansökan. Endast om och när ett visum beviljats, bör betalda returbiljetter uppvisas vid upphämtning av visumet.

7. Giltig individuell reseförsäkring för hela resan som täcker kostnader för akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård, transport till hemlandet av medicinska skäl eller dödsfall under vistelsen. Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i alla Schengenländer (Krävs inte av anhöriga till EU-medborgare).

8. Bevis på tillgångar för uppehälle; t.ex. kontoutdrag (minst tre månader)

-*) Studerande: kontoutdrag för minst senaste sex (6) månader.

- Arbetstagare: konto- och löneutdrag för minst senaste tre (3) månader.

- Företagare: kontoutdrag för minst senaste tre (3) månader och företagets registreringsintyg samt kontoutdrag för minst senaste sex (6) månader.

9. A. Anställningskontrakt och semesterbrev från arbetsgivare (undertecknat och daterat) eller

9. B. Registrering och semesterbrev från skola/universitet/college + utskrifter och i de fall det är tillämpligt tidigare avklarade examina från Cypern

10. Minderårigas ansökan

-Den minderåriga personen måste vara närvarande när visumansökan lämnas in.

-Vårdnadshavare måste ge sitt skriftliga godkännande oavsett vem barnet planerar att resa med. Ifall båda vårdnadshavare inte kan vara närvarande, måste den frånvarande vårdnadshavares skriftliga samtycke presenteras i samband med en kopia av frånvarandes pass eller ID-kort.

11. Visumavgift 60e

Betalning sker direkt till Finska ambassadens bankkonto: Bank of Cyprus; kontonummer: 357005897756, IBAN: CY15002001950000357005897756,

 SWIFT: BCYPCY2N. Den sökandes namn skall framgå på kvittot. Avgifter återbetalas ej om visumansökan blir indragen eller avslagen.

**innehavare av följande pass: Albanien, Bosnien-Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryska federationen, Serbien, Ukraina, Armenien och Georgien 35e. Barn mellan 6-11 år 35e

Ingen avgift:

- Anhöriga till medborgare i Finland eller Sverige om de reser till Finland eller Sverige

- Anhöriga till medborgare i EU om de reser tillsammans med familjemedlemmen eller möter upp under resan

- Barn under sex år

- Skoleveler, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

- Forskare från tredjeländer som reser i syfte att bedriva vetenskaplig forskning

- Företrädare för ideella organisationer, som är 25 år eller yngre, som deltar i seminarium, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer

Notera:

Alla ursprungliga dokument samt kopior av dokumenten skall lämnas in, så att visumhandläggaren kan se de ursprungliga dokumenten men behålla kopiorna. Dokument returneras inte efter ansökningsprocessen (förutom passet), lämna därför inte original om du inte har en kopia.

I vissa fall kan ytterligare dokumentation bli nödvändig.

Visumprocessen tar cirka femton (15) dagar.

Visumansökningar kan lämnas in tisdag- torsdag kl. 9-12. Avvikande öppettider på kundservice meddelas på vår webbsida: www.finland.org.cy

MYNDIGHETER PÅ FLYGPLATSEN KAN KRÄVA SAMMA DOKUMENT SÅ DET REKOMMENDERAS ATT HA DE OVANNÄMDA DOKUMENTEN MED NÄR DU RESER.

För närmare information ring oss på tel. nr: 22 45 80 20.

Följande personer räknas som anhöriga:

− make, maka och sambo*
− registrerad partner
− barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av föräldrarna för sin försörjning
− föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn i Sverige.

* Gäller ej sambor till schweiziska medborgare.

Visumavgifter:

Observera:

Medborgare inom EES/EU-området behöver fortfarande uppehållstillstånd då de vistas längre än tre månader i en annan EES/EU-stat!

Att söka ändring i visumärenden

Du kan begära omprövning av ett beslut om avslag, upphävande eller återkallande av visum (om du inte själv har begärt att visumet återkallas) hos den beskickning som har fattat beslutet. Anvisningar om hur man begär omprövning får du tillsammans med beslutet. En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från det datum då du tog del av viseringsbeslutet. Begäran ska göras skriftligen på finska eller svenska.

Ändring i ett omprövningsbeslut som har fattats av en finsk beskickning kan du i sin tur söka genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvärsrätten gäller omprövningsbeslut som fattas efter den 1 april 2016. Besvärsanvisningarna får du tillsammans med omprövningsbeslutet. Besvärsskriften ska lämnas in hos den beskickning som fattat beslutet som sedan levererar besväret till Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär ska göras skriftligen på finska eller svenska inom 30 dagar från det att du tog del av omprövningsbeslutet. Förvaltningsdomstolens rättegångsavgift är 250 euro.

I viseringsärenden som gäller EU-medborgares och deras familjemedlemmars fria rörlighet har den sökande besvärsrätt hos förvaltningsdomstolen utan att först begära omprövning hos beskickningen.

Mer info, tel: 22 458 020

UppehållstillståndOlekelulupakortti

Utlänningar måste ha ett uppehållstillstånd om de vistas i Finland i över tre månader. Om man arbetar behöver man i regel uppehållstillstånd också för kortare perioder.

Grunder för beviljande av uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd kan beviljas bland annat på följande grunder: familjeband till Finland, studier, arbete, att man är född i Finland, återflyttning till Finland, humanitära orsaker eller någon annan särskild orsak.

Vem behöver uppehållstillstånd?

Medborgare i de andra nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark, Island) kan vistas i Finland utan uppehållstillstånd och de behöver inte heller uppehållstillstånd för arbetstagare.

Medborgare i EU-länder och motsvarande (Liechtenstein, Schweiz) behöver inte uppehållstillstånd. De skall ändå registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket om de vistas i Finland längre än tre månader.

Hur ansöker man?

Ansökan om uppehållstillstånd för arbete eller studier kan fyllas i elektroniskt. För ansökan krävs:

  • att du registerar dig på enterfinland.fi
  • att du personligen besöker Finlands ambassad eller konsulat

Du kan också fylla i ansökan för hand och lämna in den personligen vid Finlands ambassad eller konsulat. Tillståndet beviljas av Migrationsverket. Honorörkonsulat kan inte ta emot ansökningar om uppehållstillstånd.

EnterFinland

I vissa särskilda fall, till exempel på grund av familjeband, kan man göra ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket i Finland.

Ansökan ska fyllas i omsorgsfullt och undertecknas. Bilagorna ska lämnas in samtidigt som ansökan. Ansökan kan göras på finska, svenska eller engelska och alla bilagor ska vara översatta till något av dessa språk. I samband med att ansökan lämnas in tas fingeravtryck av den sökande.

Ansökan kan inte lämnas in genom ett ombud eller skickas in per post.

Nästan alla ansökningar kan nu lämnas in på webben. Länk till e-tjänsten: https://enterfinland.fi/

Läs mer om uppehållstillstånd

Vad kostar ett uppehållstillstånd?

Avgiften för uppehållstillståndet ska betalas då ansökan lämnas in. En lista över avgifterna finns på  Migrationsverkets webbplats och på ambassadens eller konsulatets webbplats (se Prislista/Palveluhinnasto i balken till vänster).

Avgiften för behandlingen av ansökan återbetalas inte fastän ansökan avslås.

Hur länge räcker behandlingen?

Det är svårt att uppskatta den exakta tiden för hur länge det räcker att behandla en ansökan om uppehållstillstånd. Behandlingstiden påverkas bland annat av behovet av tilläggsutredningar. Ambassaderna kan inte påverka behandlingstiden på Migrationsverket.

Genomsnittliga behandlingstider finns på Migrationsverkets webbplats.

Uppehållstillståndskort

När ansökan om uppehållstillstånd blivit godkänd får man ett uppehållstillståndskort som innehåller biometriska kännetecken. Kortet är i kraft högst fem år varefter det måste förnyas. Om ett nytt kort kan man ansöka enbart hos Migrationsverket i Finland.

Uppehållstillståndskortet är inte knutet till ett visst pass, men personuppgifterna på kortet och i passet måste stämma överens. Man måste alltså förnya kortet om uppgifterna i passet förändras.

Om man har ett pass med uppehållstillståndsklistermärke måste man ansöka om ett uppehållstillståndskort när man byter pass.

Innehavare av uppehållstillstånd som är medborgare i ett land med viseringsskyldighet ska göra en polisanmälan upphållstillståndskortet försvinner eller blir stulet. Anmälan ska visas upp vid Finlands ambassad eller konsulat och sedan måste man ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för att kunna resa till Finland.

Rättigheter som följer med uppehållstillstånd

En person med uppehållstillstånd kan rätt att bo, vistas och röra sig fritt i Finland. Man får avlägsna sig och återvända till landet så länge tillståndet är i kraft. Med uppehållstillstånd för arbetstagare har man rätt att arbeta i Finland.

En person som beviljats uppehållstillstånd i Finland har rätt att under tre månader vistas och resa inom Schengenområdet, till länder dit man inte fått inreseförbud.

Uppehållstillståndets giltighet

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan antingen vara tillfälligt (B-tillstånd) eller kontinuerligt (A-tillstånd). Hurudant och hur långt tillståndet är beror på orsaken till vistelsen i Finland.

Uppehållstillstånd för arbetstagare är tillfälliga (B) eller kontinuerliga (A) beroende på arbetets natur. Uppehållstillstånd för studeranden är alltid tillfälliga. Uppehållstillstånd som beviljats på grund av familjeband är i kraft högst så länge som anknytningspersonens uppehållstillstånd. Tillståndets typ, A eller B, beror på anknytningspersonens tillstånd.

Det första uppehållstillståndet är oftast ettårigt, om man inte uttryckligen sökt om tillstånd för en kortare period. Om man har ett kontinuerligt uppehållstillstånd kan man få förlängning på högst fyra år i taget.

Efter två tillfälliga uppehållstillstånd beviljas man ett kontinuerligt, om villkoren för att tillståndet beviljades fortfarande gäller.

Om man har ett tillfälligt uppehållstillstånd ska man i god tid innan tillståndet går ut ansöka om förlängning. Man kan enbart ansöka om fortsatt tillstånd hos Migrationsverket i Finland.

Ett permanent uppehållstillstånd kan beviljas tidigast då man vistats fyra år i Finland med ett kontinuerligt uppehållstillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd är i kraft tillsvidare.

Återkallande av uppehållstillstånd

Ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd återkallas om man permanent flyttar bort från Finland eller har vistats utanför Finland i två år utan avbrott.

Anmälan till magistraten

Enligt befolkningsdatalagen ska en person som vistas utomlands i mera än tre månader göra en anmälan till befolkningsdataregistret som upprätthålls av magistraterna. Man ska anmäla både när det är frågan om en tillfällig utlandsvistelse eller en permanent flyttning.

Mera information:

Skriv ut

Detta dokument

På vår webbplats

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

Uppdaterat 30.10.2018


© Finlands ambassad, Nicosia | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter