Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Maahantuloluvat - Suomen suurlähetystö, Nikosia : Palvelut : Maahantuloluvat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Nikosia

Embassy of Finland
P.O.BOX 21438, 1508 Nicosia, Cyprus
Puh. +357-22-458 020, S-posti: sanomat.nic@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Maahantuloluvat

Viisumi

Suomi soveltaa Schengenin yleissopimusta, jonka muut jäsenet ovat Saksa, Hollanti, Belgia, Luxemburg, Ranska, Itävalta, Italia, Espanja, Portugal, Kreikka, Ruotsi ja Tanska (poislukien Grönlanti ja Färsaaret), Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari, Slovenia, Sveitsi ja Malta. Lisäksi erillisten sopimusten kautta mukana ovat Andorra, Monaco, San Marino, Vatikaani, Norja ja Islanti. EU-maista Iso-Britannia, Irlanti, Bulgaria , Romania ja Kypros eivät kuulu sopimuksen piiriin. (27.2.2012 alkaen Bulgariaan voi matkustaa Schengenin sopimusta noudattavien maiden myöntämillä viisumeilla ja oleskeluluvilla).

Schengen-valtiot ovat yhteisesti päättäneet ulkovaltojen kansalaisten liikkumisesta alueellaan ja minkä valtioiden kansalaisilta vaaditaan viisumi. Viisumivelvollisen maan kansalaisella tulee aina olla viisumi saapuessaan Schengen-valtioiden alueelle. Kuitenkin, jos viisumivelvollisen maan kansalaisella on jonkin Schengen-valtion myöntämä oleskelulupa, hän ei tarvitse viisumia siirtyessään toiseen Schengen-maahan. Tällöin oleskelun keston on oltava alle kolme (3) kuukautta ko. maassa.

Schengen-viisumia haetaan matkan pääkohteena olevan maan suurlähetystöstä tai konsulaatista. Jos suunniteltu matka kohdistuu ainoastaan Suomeen, viisumia tulee hakea Suomen tai Suomea edustavan maan edustustosta.  Jos matkalla ei ole yhtä pääkohdetta, tulee viisumia hakea sen Schengen-maan edustustosta, mihin ensimmäisenä saavutaan. Kyproksella Suomi edustaa Ruotsia viisumiasioissa. Schengen-viisumia Suomeen tai Ruotsiin tulee hakea henkilökohtaisesti Suomen suurlähetystöstä Nikosiassa.

Viisumihakemukseen vaadittavat liitteet:

 • Huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu viisumihakemuslomake, lomakkeen saa myös suurlähetystöstä
 • Yksi, värillinen, alle 6 kk vanha passivalokuva, josta henkilö on tunnistettavissa, ks. Poliisin valokuvaohje
 • Hyväksytty, voimassa oleva passi, jonka tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta suunnitellun matkan jälkeen ja sen on oltava myönnetty viimeisten kymmenen (10) vuoden aikana.
 • Voimassa oleva Kyproksen oleskelulupa (voimassa vähintään 3 kk matkan päättymisen jälkeen).
 • Hotellivaraus ja/tai kutsukirje
 • Lentolippuvaraus (mikäli viisumi myönnetään, viisumia haettaessa esitettävä maksettu meno-paluulippu).
 • Matkustusvakuutus, jonka voimassaolo kattaa viisumin voimassaolon ja alueellisesti koko Schengen-alueen. Vakuutuksen korvaussumman tulee olla vähintään 30 000 euroa, ja vakuutuksen tulee kattaa äkillisestä sairastumisesta ja tapaturmista aiheutuneet kustannukset (ml. potilaan kotiinkuljetus) sekä kotiuttamiskustannukset kuolemantapauksen sattuessa.
 • Selvitys hakijan toimeentulosta matkan aikana
 • Viisumimaksu (ks. Palveluhinnasto), maksetaan hakemusta jätettäessä. Maksua ei palauteta, vaikka viisumi evättäisiin.
 • Hakijalta voidaan pyytää myös muita kuin edellä mainittuja selvityksiä, kuten matkareittiin, kulkuneuvoihin ja paluumatkaan, toimeentuloon sekä varallisuuteen ja työpaikkaan liittyviä selvityksiä.

Viisumihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti edustustoon hyvissä ajoin ennen matkaa. Hakemuksen käsittely kestää noin kaksi viikkoa.

Lisätietoja saa numerosta 22 458 020.

Euroopan Unionin kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä voivat oleskella, tehdä työtä, harjoittaa ammattia ja opiskella Suomessa rekisteröimättä oleskeluoikeuttaan korkeintaan kolme kuukautta ilman oleskelulupaa. Jos oleskelu kestää kauemmin, tulee oleskelu rekisteröidä paikallispoliisin luona. Mikäli perheenjäsen on viisumivelvollinen kolmannen maan kansalainen, tulee hänen hakea viisumia Suomeen matkustamista varten. Lisätietoja EU-kansalaisen oleskelusta ja oikeudesta työntekoon saa maahanmuuttoviraston ja työministeriön sivuilta.

Muut kuin Euroopan Unionin kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä hakevat määräaikaista oleskelu- ja työlupaa Suomeen. Päätöksen oleskeluluvan myöntämisestä tekee maahanmuuttovirasto.

Lisätietoja saa numerosta 22 458 020.

Muutoksenhaku viisumiasioissa

Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä edustustolta. Oikaisuvaatimusohjeet annetaan yhdessä päätöksen kanssa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viisumihakemusta koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi.

Suomen edustuston oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen viisumiasiassa saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus koskee 1.4.2016 ja sen jälkeen tehtyjä oikaisuvaatimuspäätöksiä. Valitusosoitus annetaan yhdessä oikaisuvaatimuspäätöksen kanssa. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle edustustolle, joka toimittaa valitusasiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa.

EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta koskevissa viisumiasioissa hakijalla on valitusoikeus hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä.

Oleskelulupa

Ulkomaalainen tarvitsee oleskeluluvan yli kolme kuukautta kestävään oleskeluun Suomessa. Oleskelulupa tarvitaan pääsääntöisesti myös tätä lyhyempää työskentelyä varten.

Perusteet oleskeluluvan myöntämiselle

Oleskelulupakortti

Oleskelulupa voidaan myöntää muun muassa seuraavin perustein: perheside Suomeen, opiskelu, työnteko, suomalainen syntyperä, paluumuutto Suomeen, humanitaariset syyt tai muu erityinen syy.

Tarvitsenko oleskeluluvan?

Muiden Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) kansalaiset voivat vapaasti tulla Suomeen ja oleskella Suomessa ilman oleskelulupaa. He eivät myöskään tarvitse työntekijän oleskelulupaa.

EU:n jäsenmaiden kansalaisilta ja heihin rinnastettavilta (Liechtenstein, Sveitsi) kansalaisilta ei vaadita oleskelulupaa.

Oleskelu tulee kuitenkin rekisteröidä Maahanmuuttovirastossa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua maahan saapumisesta.

Miten lupaa haetaan?

Työntekoa, opiskelua ja perheenyhdistämistä varten oleskelulupa-anomuksen voi täyttää sähköisesti. Sitä varten tulee

 • rekisteröityä EnterFinland-palvelussa (https://enterfinland.fi/)
 • käydä henkilökohtaisesti lähtömaassa Suomen edustustossa

Oleskelulupaa voi hakea myös täyttämällä lomakkeen käsin ja asioimalla henkilökohtaisesti lähtömaassa Suomen edustustossa. Päätöksen tekee Maahanmuuttovirasto. Kunniakonsulaatit eivät voi ottaa hakemuksia vastaan.

Enter Finland

Joissakin tapauksissa lupahakemuksen voi tehdä perhesiteen tai jonkin muun syyn perusteella Suomessa Maahanmuuttovirastossa.

Hakemus tulee täyttää huolella ja sen tulee olla allekirjoitettu. Tarvittavat liiteasiakirjat on hankittava etukäteen ennen hakemuksen jättämistä. Hakemuksen kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Kaikkien liitteiden tulee olla käännetty joillekin näistä kielistä. Hakemusta jätettäessä hakijalta otetaan sormenjäljet.

Hakemusta ei voi jättää asiamiehen tai postin välityksellä.

Lähes kaikki hakemukset voi nykyisin tehdä verkossa EnterFinland-palvelussa (https://enterfinland.fi/).

Lisätietoja oleskeluluvan hakemisesta ulkoministeriön verkkosivuilta.

Mitä oleskelulupa maksaa?

Oleskelulupamaksu peritään etukäteen hakemusta jätettäessä.

Hinnastot löytyvät sekä Maahanmuuttoviraston sivuilta  että edustuston sivulta (vasemman palkin Palveluhinnasto).

Käsittelymaksua ei palauteta, vaikka päätös olisi kielteinen.

Kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää?

Hakemuksen käsittelyaikaa on vaikea määritellä täsmällisesti. Käsittelyaikaan vaikuttaa myös se, joudutaanko hakemukseen pyytämään lisäselvityksiä. Edustusto ei voi vaikuttaa Maahanmuuttoviraston käsittelyaikaan.

Keskimääräiset käsittelyajat löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Oleskelulupakortti

Mikäli hakija saa myönteisen oleskelulupapäätöksen, saa hän biometriset tunnisteet sisältävän oleskelulupakortin. Kortti on voimassa enintään viisi vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia. Uutta korttia voi hakea vain Suomessa Maahanmuuttovirastolta.

Oleskelulupakortti ei ole sidottu tiettyyn passiin, mutta kortin ja passin henkilötietojen on vastattava toisiaan. Kortti on siis uusittava, mikäli passissa olevat henkilötiedot muuttuvat.

Jos hakijalla on oleskelulupatarra vanhassa passissa ja passi vaihdetaan uuteen, on haettava korttia.

Mikäli kortti varastetaan tai se katoaa, tulee kortin haltijan tehdä asiasta ilmoitus poliisille.

Oleskeluluvan haltijan, joka on viisumivelvollisen maan kansalainen, tulee toimittaa poliisi-ilmoitus kadonneesta tai varastetusta oleskelulupakortista Suomen edustustolle ja hakea uutta oleskelulupaa päästäkseen Suomeen.

Oleskeluluvan tuomat oikeudet

Oleskeluluvan saanut henkilö voi asua, oleskella ja liikkua Suomessa sekä poistua maasta ja palata maahan luvan voimassaoloaikana. Työntekijän oleskelulupa oikeuttaa myös tekemään työtä Suomessa.

Oleskeluluvan saanut henkilö voi myös alle kolmen kuukauden ajan oleskella ja liikkua Schengen-alueella, mikäli hän ei ole kohdemaahan maahantulokiellossa.

Oleskeluluvan voimassaolo

Määräaikainen oleskelulupa voi olla joko tilapäinen (B-lupa) tai jatkuva (A-lupa). Suomessa oleskelun tarkoitus vaikuttaa siihen, minkälainen ja minkä pituinen lupa henkilölle voidaan myöntää.

Työntekijän oleskelulupa on tilapäinen (B) tai jatkuva (A) työn luonteesta riippuen.

Opiskelijan oleskelulupa on aina luonteeltaan tilapäinen (B).

Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa on voimassa enintään saman ajan kuin perheenkokoajalle myönnetty lupa. Luvan laji (A tai B) riippuu perheenkokoajan luvasta.

Ensimmäinen lupa on yleensä vuoden mittainen, ellei lupaa nimenomaisesti haeta lyhyemmäksi ajaksi. Henkilö, jolla on jatkuva oleskelulupa, voi saada siihen jatkoa enintään neljä vuotta kerrallaan.

Kahden vuoden tilapäisen oleskelun jälkeen oleskelulupa myönnetään jatkuvana, jos luvan myöntämisen edellytykset ovat yhä voimassa.

Määräaikaisen oleskeluluvan saatuaan ulkomaalaisen tulee hyvissä ajoin huolehtia, että hän oleskelun jatkuessa yli määräaikaisen oleskeluluvan voimassaolon jättää jatkolupahakemuksen. Jatkolupaa voi hakea vain Suomessa Maahanmuuttovrastolta.

Pysyvän oleskeluluvan voi saada aikaisintaan kun on oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti neljä vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla. Pysyvä oleskelulupa on voimassa toistaiseksi.

Oleskeluluvan peruminen

Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa perutaan, kun ulkomaalainen on muuttanut pysyvästi pois Suomesta tai hän on pysyvässä tarkoituksessa oleskellut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta maan ulkopuolella.

Ilmoitus väestötietorekisteriin

Väestötietolain nojalla henkilö, jonka tarkoitus on oleskella ulkomailla yli kolme kuukautta, on tehtävä ilmoitus väestötietorekisteriin joko tilapäisestä oleskelusta tai pysyvästä muutosta ulkomaille.

Lisätietoa:

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 26.9.2018


© Suomen suurlähetystö, Nikosia | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot